Snowpass.snowhill.cz
Vyberte areál Herlíkovice - Bubákov Šachty a Kamenec Mariánky
cz en

Obchodní podmínky - Snowpass

Obchodní podmínky – Snowpass

OBCHODNÍ PODMÍNKY           
Snowhill, a.s.
se sídlem Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové
identifikační číslo: 26737043
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
pro prodej skipasů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: snowpass.snowhill

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Snowhill a.s., se sídlem Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo: 26737043, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B3481 (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy dle ustanovení §1746 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese snowpass.snowhill.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

   1.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

   1.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

   1.4. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit předmět plnění Smlouvy od Poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání předmětu plnění Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


   1.6. Zakoupením předmětu plnění Objednatel vyslovuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami, zavazuje se dodržovat a respektovat platné návštěvní řády a smluvní přepravní podmínky Ski areálu Herlikovice – Bubákov, provozované Poskytovatelem (dále jen „Ski areál“).

   1.7. Předmětem plnění Smlouvy jsou různé druhy skipasů, které Poskytovatel nabízí na Webovém rozhraní obchodu. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli službu specifikovanou příslušným skipasem. Objednatel se zavazuje na základě této Smlouvy zaplatit za předmět plnění Smlouvy cenu určenou příslušným skipasem. Předmětem plnění Smlouvy může být rovněž technický nosič (dále jen čipová karta), který je rovněž možné získat na Webovém rozhraní obchodu Poskytovatele spolu se skipasem. Čipová karta je neustále majetek skiareálu a v případě jejího nevrácení je Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši složené zálohy na čipovou kartu, popř. ve výši určené v ceníku Poskytovatele ke dni zakoupení čipové karty. Vlastnictví čipové karty Objednatelem je nezbytným předpokladem pro objednávku jakéhokoli druhu skipasu (tarifu) nabízeného Poskytovatelem na Webovém rozhraní obchodu.

   Skipas na večerní lyžování nelze zakoupit přes Webové rozhraní. Objednatel bere na vědomí, že zakoupené skipasy na jeden či více dnů lze využívat pouze na denní lyžování, tzn. na lyžování v době od 8:30 hodin do 16:00 hodin.

   1.8. Objednatel bere na vědomí, že na jednu čipovou kartu je možné aktivovat více skipasů na různá časová období. Na čipovou kartu nelze nahrát více skipasů na jedno časové období. Skipas je platný pouze v termínu, který si sám Objednatel v objednávce zvolil. Skipas nelze čerpat v jiném termínu, než pro který byl zakoupen. Nevyčerpáním skipasu v zakoupeném termínu, skipas propadá bez nároku na náhradu ceny. Při zakoupení vícedenního skipasu platí, že jsou to za sebou jdoucí dny, vyjma - typu skipasů 5 ze 7 dní a 6 ze 7 dní. Poskytovatel je oprávněn si účtovat poplatek za čipovou kartu dle aktuálního ceníku, kterou si Objednatel zakoupil při objednávce v e-shopu.

   1.9 Objednatel bere na vědomí, že při využití skipasu v době jeho platnosti, musí pro vstup do lyžařského areálu, resp. na lanovou dráhu, splňovat podmínky bezinfekčnosti dle aktuálně platného nařízení vlády a dodržovat všechny podmínky mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva proti pandemii způsobené koronavirem, bude-li takové nařízení vydáno. V případě, že podmínky bezinfekčnosti Objednatel splňovat nebude, nebude mu umožněno skipas využívat, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Totéž platí i při nedodržování interních opatření a nařízení vydaná provozovatelem lyžařského areálu, resp. lanové dráhy.

   1.10. Použití předmětu plnění Smlouvy se řídí Smluvními přepravními podmínkami Skiareálu Herlikovice - Bubákov, které jsou dostupné ve Skiareálu Herlíkovice.

 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání z nabídky různých druhů skipasů Poskytovatele včetně objednání čipové karty, která je nezbytným předpokladem pro nákup skipasu Objednatelem (dále jen „Uživatelský účet“). 

2.2 Při registraci na Webové stránce a při objednávání předmětu plnění Smlouvy je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání předmětu plnění Smlouvy jsou považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


 
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace skipasů umístěná na Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto skipasu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených skipasech Poskytovatele (podrobná specifikace), a to včetně uvedení cen jednotlivých druhů skipasů a rovněž obsahuje i informaci o kauci na čipovou kartu. Ceny skipasů a kauce čipové karty jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Cena je bez všech souvisejících poplatků - balného a poštovného v rámci území České republiky. Ceny skipasů a technického nosiče zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu plnění Smlouvy. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu plnění Smlouvy uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je předmět plnění Smlouvy doručován v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání příslušného předmětu plnění Smlouvy vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    3.4.1 Objednávaném skipasu/objednávaných skipasech popř. o čipové kartě/čipových kartách (objednávaný předmět plnění Smlouvy „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového  rozhraní obchodu),

    3.4.2 způsobu úhrady ceny za předmět plnění Smlouvy, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaném předmětu plnění Smlouvy a
    3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním předmětu plnění Smlouvy (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5 Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa objednatele“).

3.6 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká po zaplacení předmětu plnění, doručením Objednávky (akceptací) Poskytovateli, který následně zašle Objednateli elektronickou poštou "Potvrzení k doručené Objednávce", a to na Elektronickou adresu Objednatele.

3.7 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy tj. náklady na internetové připojení si hradí Objednatel sám.

3.8 Zakoupený předmět plnění bude poskytnut (připsán) Poskytovatelem na příslušnou čipovou kartu uvedenou v Objednávce Objednatele s tím, že aktivace skipasu proběhne po prvním průchodu turniketem provozovatele Skiareálu s tím, že po aktivaci skipasu již není možné od Smlouvy odstoupit.

3.9 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily tyto Obchodní podmínky, zejména kdy opakovaně od Smlouvy bezdůvodně odstoupili nebo v případě, že je v ceníku u zakoupeného předmětu plnění uvedená chybná cena.4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu za objednaný předmět plnění Smlouvy a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění Smlouvy dle Smlouvy uhradí Objednatel Poskytovateli prostřednictvím platební brány, na kterou je po potvrzení Objednávky přesměrován.

4.2 Společně s cenou je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním předmětu plnění smlouvy ve smluvené výši 89 Kč za zásilku. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním předmětu plnění Smlouvy.

4.3 Závazek Objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.4 Po úspěšném odeslání objednávky je Objednateli odeslán email na v Objednávce uvedenou emailovou adresu, který slouží jako potvrzení o zaplacení. Realizace platby v platebním systému je potvrzena a osvědčena tímto potvrzujícím emailem odeslaném Objednateli. Je třeba brát v potaz časovou prodlevu propsání platby do odbavovacího systému a vygenerování čísel oprávnění pro lyžování (děje se tak nejpozději do 30 minut dle způsobu zvolené platby).
Podrobnější informace o platbě má Objednatel možnost získat po přihlášení do svého účtu. Došlo-li při procesu úhrady ceny prostřednictvím systému k odepsání částky představující cenu skipasu z příslušného bankovního účtu Objednatele, aniž byl vygenerován potvrzující email či došlo-li k dlouhodobé technické chybě, jejím důsledkem je, že částka představující cenu skipasu byla z účtu Objednatele odepsána, aniž byla cena uhrazena, je Objednatel oprávněn uplatnit tuto reklamaci výlučně v bance, jež platební kartu vystavila. Na reklamace tohoto typu uplatněné u Poskytovatele nebude brát zřetel.


4.5 Poskytovatel požaduje uhrazení celé ceny ještě před poskytnutím skipasu na čipovou kartu a/nebo odesláním karty Objednateli. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.6 Při objednávce předmětu plnění Smlouvy lze uplatnit slevy slevovým kupónem.

4.7 Při objednávce předmětu plnění Smlouvy lze uplatnit slevy ISIC/ALIVE. Zaevidováním své ISIC/ALIVE karty do svého osobního profilu na e-shopu snowpass.snowhill.cz akceptujete, že sleva 20% bude automaticky odečtena u nákupu na vaše jméno. Cenu se slevou za vaše lyžování uvidíte v košíku.
Sleva 20% s kartou ISIC/ALIVE lze uplatnit na denní a vícedenní lyžování a je počítána z cen standardního ceníku pokladny (ne z e-shopových cen).

4.8. Při objednávce předmětu plnění Smlouvy lze uplatnit slevy O2. Jste-li zákazníkem společnosti O2, podmínky akce zjistíte a slevový kód generujete na https://www.o2vyhody.cz.

4.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny předmětu plnění a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Objednatel bere na vědomí, že nemá právo od Smlouvy odstoupit, a to v souladu se zněním § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, které uvádí, že: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu“.

5.2 V případě, že bude rozhodnutím či opatřením orgánů státní správy zakázáno poskytování předmětu plnění nebo zakázána či omezena přítomnost veřejnosti v provozovnách, ve kterých je předmět plnění poskytován nebo bude zakázán či zásadním způsobem omezen pohyb osob nezbytný k čerpání předmětu plnění anebo v důsledku vyšší moci, kterou se zejména rozumí energetická krize (tj. omezení, zrušení dodávky el. energie Poskytovateli, výpadky elektřiny (blackout), nouzový stav, válečná situace v České republice, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od závazkového vztahu založeného těmito Obchodními podmínkami, a to odstoupením od smlouvy písemným odstoupením Poskytovatele elektronicky způsobem doručeným Objednateli. V případě odstoupení dle tohoto odstavce zanikají veškerá práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele ve vztahu k předmětu plnění, kdy Poskytovatel vrátí Objednateli jím uhrazenou cenu za předmět plnění, resp. jeho alikvótní část, byl-li předmět plnění již částečně čerpán.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ 

6.1 Poskytovatel podle Smlouvy je povinen dodat čipovou kartu na místo určené Objednatelem v Objednávce do 4 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy a Objednatel je povinen převzít čipovou kartu při dodání.

6.2 V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno čipovou kartu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním čipové karty, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3 Při převzetí čipové karty od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů čipové karty a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít.


6.4 V případě, že čipová karta nebude doručena Objednateli do 5 pracovních dní od uzavření Smlouvy, má Objednatel možnost kontaktovat infolinku Poskytovatele +420 737 222 456, kde mu pomohou problém vyřešit.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.2 Poskytovatel odpovídá Objednateli, že předmět plnění dle Smlouvy při připsání na čipovou kartu odpovídá Objednávce Objednatele.


7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na emailové adrese  preiszlerova@snowhill.cz Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovateli byla doručena od Objednatele reklamace na emailovou adresu Poskytovatele preiszlerova@snowhill.cz. Zejména Poskytovatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel předmět plnění převzal, popř. mu bylo připsáno na čipovou kartu:
7.4 Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy pokud:

7.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady mohou upravit Smluvní přepravní podmínky Poskytovatele, popř. reklamační řád.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Poskytovatel je oprávněn k prodeji předmětu plnění dle Smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 


9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je Poskytovatel (dále jen "správce").

9.2 Objednatel bere na vědomí zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul, věk, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, bankovní spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Správce zpracovává osobní údaje, které mu Objednatel poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky Objednatele. Správce dále zpracovává identifikační a kontaktní údaje Objednatele a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

9.4 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
-   plnění smlouvy mezi Objednatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
-   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
-   souhlas Objednatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


9.6 Účelem zpracování osobních údajů je:
-    vyřízení objednávky Objednatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem  pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
-    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

9.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


9.8 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby:
-    podílející se na dodání předmětu plnění a realizaci plateb na základě smlouvy,
-    zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
-    zajišťující marketingové služby
-    zajišťující služby přiřazení objednávky k jednotlivým zdrojům návštěvy a hodnocení nákupu zákazníkem.

Správce nepředá osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9.9 V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má Objednatel za podmínek stanovených v GDPR:
-    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
-    právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
-    právo na výmaz osobních údajů dle č. 17 GDPR,
-    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
-    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
-    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 10 těchto podmínek.


9.10 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.11 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Objednatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami Objednatel souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu Objednatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Objednatel bere na vědomí, že pokud poskytovatel získá od něho podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem předmětu plnění podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem, může Poskytovatel využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že Objednatel má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Poskytovatele odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

10.2 Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.4 Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy (dále jen "spotřebitelský spor"), dochází-li k plnění na území Český republiky, v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. Právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se nevztahuje na smlouvy uzavřené. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele, bere kupující - spotřebitel na vědomí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

11.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


11.6 Kontaktní údaje Poskytovatele: Snowhill a.s., Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové
adresa pro doručování: Snowhill a.s., Za Řekou 371, 543 02 Vrchlabí, adresa elektronické pošty: preiszlerova@snowhill.cz, telefon: +420 737 222 456.

11.7 Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


V Hradci Králové, dne: 1.1.2024