Snowpass.snowhill.cz
Vyberte areál Herlíkovice - Bubákov Šachty a Kamenec Mariánky
cz en

Obchodní podmínky - Snowpass

OBCHODNÍ PODMÍNKY           
Snowhill, a.s.
se sídlem Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové
identifikační číslo: 26737043
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
pro prodej skipasů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: snowpass.snowhill

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Snowhill., se sídlem Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo: 26737043, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B3481 (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy dle ustanovení §1746 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese snowpass.snowhill.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit předmět plnění Smlouvy od Poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání předmětu plnění Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Zakoupením předmětu plnění Objednatel vyslovuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami, zavazuje se dodržovat a respektovat platné návštěvní řády a smluvní přepravní podmínky Ski areálu Herlikovice – Bubákov, provozované Poskytovatelem (dále jen „Ski areál“).

1.7. Předmětem plnění Smlouvy jsou různé druhy skipasů resp. skipasů, které Poskytovatel nabízí na Webovém rozhraní obchodu. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli službu specifikovanou příslušným skipasem. Objednatel se zavazuje na základě této Smlouvy zaplatit za předmět plnění Smlouvy cenu určenou příslušným skipasem. Předmětem plnění Smlouvy může být rovněž čipová karta, kterou je rovněž možné zakoupit na Webovém rozhraní obchodu Poskytovatele spolu se skipasem. Karta je opatřená čipovým kódem. Vlastnictví této čipové karty Objednatelem je nezbytným předpokladem pro objednávku jakéhokoli druhu skipasu (tarifu) nabízeného Poskytovatelem na Webovém rozhraní obchodu.
Skipas na večerní lyžování nelze zakoupit přes Webové rozhraní. Objednatel bere na vědomí, že zakoupené skipasy na jeden či více dnů lez využívat pouze na denní lyžování, tzn. na lyžování v době od 8:30 hodin do 16:00 hodin.

1.8. Objednatel bere na vědomí, že na jednu čipovou kartu je možné aktivovat více skipasů na různá časová období. Na čipovou kartu nelze nahrát více skipasů na jedno časové období. Skipas je platný pouze v termínu, který si sám Objednatel v objednávce zvolil. Skipas nelze čerpat v jiném termínu, než pro který byl zakoupen. Nevyčerpáním skipasu v zakoupeném termínu, skipas propadá bez nároku na náhradu ceny. Při zakoupení vícedenního skipasu platí, že jsou to za sebou jdoucí dny, vyjma - typu skipasů 5 ze 7 dní a 6 ze 7 dní. Poskytovatel je oprávněn si účtovat poplatek za čipovou kartu ve výši 50,- Kč, kterou si Objednatel zakoupil při objednávce v e-shopu. Čipová karta je nevratná.

1.9 Objednatel bere na vědomí, že při využití skipasu v době jeho platnosti, musí pro vstup do lyžařského areálu, resp. na lanovou dráhu, splňovat podmínky bezinfekčnosti dle aktuálně platného nařízení vlády a dodržovat všechny podmínky mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva proti pandemii způsobené koronavirem SARS-COV-2. V případě, že podmínky bezinfekčnosti Objednatel splňovat nebude, nebude mu umožněno skipas využívat, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Totéž platí i při nedodržování interních opatření a nařízení vydaná provozovatelem lyžařského areálu, resp. lanové dráhy.

1.10. Použití předmětu plnění Smlouvy se řídí Smluvními přepravními podmínkami Skiareálu Herlikovice - Bubákov, které jsou dostupné ve Skiareálu Herlíkovice.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání z nabídky různých druhů skipasů Poskytovatele včetně objednání čipové karty, která je nezbytným předpokladem pro nákup skipasu Objednatelem (dále jen „Uživatelský účet“). 

2.2 Při registraci na Webové stránce a při objednávání předmětu plnění Smlouvy je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání předmětu plnění Smlouvy jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace skipasů umístěná na Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto skipasu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených skipasech Poskytovatele (podrobná specifikace), a to včetně uvedení cen jednotlivých druhů skipasů a rovněž obsahuje i informaci o ceně čipové karty. Ceny skipasů a čipové karty jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků včetně balného a poštovného v rámci území České republiky. Ceny skipasů a čipové karty zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu plnění Smlouvy. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu plnění Smlouvy uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je předmět plnění Smlouvy doručován v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání příslušného předmětu plnění Smlouvy vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    3.4.1 Objednávaném skipasu/objednávaných skipasech popř. o čipové kartě/čipových kartách (objednávaný předmět plnění Smlouvy „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového  rozhraní obchodu),
    3.4.2 způsobu úhrady ceny za předmět plnění Smlouvy, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané předmětu plnění Smlouvy a
    3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním předmětu plnění Smlouvy (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5 Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa objednatele“).

3.6 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty objednatele.

3.7 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8 Zakoupený předmět plnění bude poskytnut (připsán) Poskytovatelem na příslušnou čipovou kartu uvedenou v Objednávce Objednatele s tím, že aktivace skipasu proběhne po prvním průchodu turniketem provozovatele Skiareálu s tím, že po aktivaci skipasu již není možné od Smlouvy odstoupit.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu za objednaný předmět plnění Smlouvy a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění Smlouvy dle Smlouvy uhradí Objednatel Poskytovateli přes platební systém THEPAY, na který je po potvrzení Objednávky přesměrován.

4.2 Společně s cenou je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním předmětu plnění smlouvy ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním předmětu plnění Smlouvy.

4.3 Závazek Objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.4 Po úspěšném odeslání objednávky je Objednateli odeslán email na v Objednávce uvedenou emailovou adresu, který slouží jako potvrzení o zaplacení. Realizace platby v platebním systému je potvrzena a osvědčena tímto potvrzujícím emailem odeslaném Objednateli. Podrobnější informace o platbě má Objednatel možnost získat po přihlášení do svého účtu. Došlo-li při procesu úhrady ceny prostřednictvím systému k odepsání částky představující cenu skipasu z příslušného bankovního účtu Objednatele, aniž byl vygenerován potvrzující email či došlo-li k dlouhodobé technické chybě, jejím důsledkem je, že částka představující cenu skipasu byla z účtu Objednatele odepsána, aniž byla cena uhrazena, je Objednatel oprávněn uplatnit tuto reklamaci výlučně v bance, jež platební kartu vystavila. Na reklamace tohoto typu uplatněné u Poskytovatele nebude brát zřetel.

4.5 Poskytovatel požaduje uhrazení celé ceny ještě před poskytnutím skipasu na čipovou kartu a/nebo odesláním karty Objednateli. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.6 Při objednávce předmětu plnění Smlouvy lze uplatnit slevy slevovým kupónem.

4.7 Při objednávce předmětu plnění Smlouvy lze uplatnit slevy ISIC/ALIVE. Zaevidováním své ISIC/ALIVE karty do svého osobního profilu na e-shopu snowpass.snowhill.cz akceptujete, že sleva 20% bude automaticky odečtena u nákupu na vaše jméno. Cenu se slevou za vaše lyžování uvidíte v košíku. Sleva 20% s kartou ISIC/ALIVE lze uplatnit na denní a vícedenní lyžování.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny předmětu plnění a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Objednatel bere na vědomí, že nemá právo od Smlouvy odstoupit, a to v souladu se zněním § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, které uvádí, že: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu“.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ 

6.1 Poskytovatel podle Smlouvy je povinen dodat čipovou kartu na místo určené Objednatelem v Objednávce do 4 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy a Objednatel je povinen převzít čipovou kartu při dodání.

6.2 V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno čipovou kartu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním čipové karty, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3 Při převzetí čipové karty od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů čipové karty a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít.

6.4 V případě, že čipová karta nebude doručena Objednateli do 5 pracovních dní od uzavření Smlouvy, má Objednatel možnost kontaktovat infolinku Poskytovatele +420 737 222 456, kde mu pomohou problém vyřešit.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.2 Poskytovatel odpovídá Objednateli, že předmět plnění dle Smlouvy při připsání na čipovou kartu odpovídá Objednávce Objednatele.

7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na emailové adrese  preiszlerova@snowhill.cz Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovateli byla doručena od Objednatele reklamace na emailovou adresu Poskytovatele preiszlerova@snowhill.cz. Zejména Poskytovatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel předmět plnění převzal, popř. mu bylo připsáno na čipovou kartu:
7.3.1 má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu plnění a na základě prováděné reklamy,
7.3.2 se hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se předmět plnění tohoto druhu obvykle používá,
7.3.3 je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.3.4 předmět plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady mohou upravit Smluvní přepravní podmínky Poskytovatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Poskytovatel je oprávněn k prodeji předmětu plnění dle Smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

9.2 Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul, věk, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, objednaný předmět plnění, číslo objednávky, datum objednávky, číslo účtu, potvrzení objednávky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a za účelem nabízení obchodu a služeb. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

9.4 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám. 

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1 požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2 požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.4 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz,  Web: adr.coi.cz. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5 Kontaktní údaje Poskytovatele: Snowhill a.s., Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové
adresa pro doručování: Snowhill a.s., Za Řekou 370, 543 02 Vrchlabí, adresa elektronické pošty: preiszlerova@snowhill.cz, telefon: +420 737 222 456.

V Hradci Králové, dne: 15.11.2021