Snowpass.snowhill.cz
Vyberte areál Herlíkovice - Bubákov Šachty a Kamenec Mariánky
cz en

Zásady zpracování osobních údajů - Snowpass

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Identifikační a kontaktní údaje správce:


Snowhill, a.s., IČO: 26737043,

se sídlem Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 3481
kontaktní místo: Za řekou 371, 543 02 Vrchlabí telefon: +420 737 222 456, e-mail: info@herlikovice.cz
(dále jen „správce“) chrání veškeré zpracované osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo také „GDPR“).

Dále v textu naleznete informace o tom, za jakými účely správce zpracovává Vaše osobní údaje, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány (tzn. koho a jaké osobní údaje jsou zpracovávány) a na jakém právním základu jsou Vaše údaje zpracovávány. Tento dokument dále obsahuje informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči správci můžete uplatnit.

Správce zpracovává osobní údaje zejména:
 
I.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ (NÁVŠTĚVNÍKŮ)

1. Kategorie osobních údajů

Správce a zpracovatel o svých zákaznících zpracovává tyto údaje:

a) Při nákupu jízdenek na pokladně:
 
b) Při nákupu jízdenek přes webové rozhraní na www.herlikovice.cz:
 

c) Při nákupu jízdenek na fakturu:
   

d) Údaje získané kamerovým systémem:
 

Správce zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v čl. 9 GDPR nezpracovává, kromě údajů o zdravotním stavu v odůvodněných případech, tj. při úrazu/nehodě návštěvníka lyžařského areálu.
2. Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů správcem je:

a) Plnění smlouvy:
Hlavním účelem zpracování osobních údajů je realizace smluvních vztahů se zákazníkem, jakožto subjektem údajů při poskytování produktů či služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Jedná se zejména o poskytnutí služeb v podobě vstupu do lyžařského areálu a využívání lanových drah.


b) Analýza poskytovaných služeb:
Správce vede záznamy o poskytnutých službách pro své zákazníky. Na základě analýzy těchto záznamů správce vyhodnocuje svou obchodní strategii a upravuje své nabídky pro zákazníky.

c) Bezpečnost provozu a zabránění zneužívání služeb:
Správce monitoruje vstupy, pohyb a aktivity v zařízeních a areálech správce, a to z důvodu zachování bezpečnosti, ochrany majetku správce a zabránění zneužívání služeb, které správce zákazníkům poskytuje. Právním základem je oprávněný zájem správce.

d) Ochrana majetku a osob:
Správce monitoruje veřejné prostory areálu kamerovým systémem se záznamem, bez souhlasu subjektu údajů a bez vyznačení monitorovaných ploch, za účelem zajištění důkazních materiálů pro Policii České republiky pro případ vzniku nehody při pohybu osob v areálu, a to zejména na kritických místech sjezdových tratí a také na nástupech a výstupech lanových drah. Právním základem je oprávněný zájem správce.

e) Přímý marketing:
Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem přímého marketingu. Právním základem je oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

f) Ostatní:
Správce dále zpracovává osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění zákonných
povinností souvisejících s daňovou a účetní povinností. Správce dále může zpracovávat údaje pro účely řešení případných sporů, stížností, přestupků apod. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem správce.


3. Příjemci osobních údajů

Primární příjemci:
Primárními příjemci osobních údajů se rozumí zejména společnosti: Snowhill Mariánské Lázně s.r.o., IČO: 04318102, Snowhill Jizera s.r.o., IČO: 05652219, SKI areál Bubákov s.r.o., IČO: 28810775 a WPJ s.r.o., IČO: 28860608

Správce využívá pro dílčí činnosti související se zpracováním osobních údajů subdodavatele, kteří mají v rámci své činnosti přístup k dílčím částem osobních údajů jako jsou například správci datových úložišť, provozovatelé lyžařských areálů, školitelé zaměstnanců.

Ostatní příjemci:
Ostatními příjemci se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemci osobních údajů nejsou zahraniční subjekty s výjimkou orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu. Zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.


4. Doba a místo uchovávání údajů
  a to pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivou smlouvu či oprávněný zájem správce s ohledem na možnost řádného uplatnění a vymáhání plnění ze smlouvy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými předpisy.

5. Poučení
   

6. Práva subjektu osobních údajů
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo na přenositelnost údajů;
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
 1. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
  Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@herlikovice.cz.
  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci. Podmínkou pro využití tohoto práva je možnost technické převoditelnosti.

  V Herlíkovicích dne 20.10.2023